hore

Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore." Miroslav Obert, generálny riaditeľ SEPS: „Energia pre všetkých Európanov - nové priority na obzore."

Priorizuje sa energetická efektívnosť, pribúda nový cieľ dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov a treba zabezpečiť spravodlivé obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

27.10.2017
NOVINKA – Aplikácia EE 2015 NOVINKA – Aplikácia EE 2015

Prečítajte si novú verziu Ročenky elektrotechniky a energetiky 2015 v digitálnej podobe.

4.2.2016

Maroš Šefčovič: „Snažíme sa vytvoriť energetický systém budúcnosti!"

 

Európska vízia Energetickej únie dostáva výraznejšie kontúry. Vďaka bohatej komunikácii na medzinárodnej úrovni, zohľadneniu špecifík jednotlivých regiónov, komunikácii s krajinami celého sveta o riešení zmeny klímy i hľadaní optimálneho modelu zabezpečenia spoľahlivých a cenovo dostupných dodávok energií, aktuálne najmä plynu. Na konkrétne výsledky činnosti Európskej komisie sme sa spýtali Maroša Šefčoviča, jej podpredsedu zodpovedného za Energetickú úniu.

 

 

V predchádzajúcich mesiacoch ste sa vydali na Turné o Energetickej únii. Aké sú jeho hlavné ciele?

Vo februári sme predstavili našu víziu integrovaného celoeurópskeho energetického systému, v rámci ktorého by energia voľne prúdila cez hranice na báze hospodárskej súťaže a najlepšieho možného využívania zdrojov a na základe efektívnej regulácie energetických trhov na úrovni EÚ. Na splnenie tejto vízie je však potrebná kompletná transformácia súčasného európskeho energetického systému. A takúto úlohu nemôžeme úspešne splniť bez plnej podpory členských štátov, občanov a všetkých ostatných zúčastnených strán, pretože energetika je vecou nás všetkých.

 

Práve preto dnes prichádzame s Energetickou úniou do členských štátov, národných parlamentov a k miestnym starostom, sociálnym partnerom, zástupcom podnikateľského prostredia, študentom a skupinám expertov. Zaznamenali sme nielen veľký záujem o diskusiu o Energetickej únii a jej realizácii, ale aj silnú podporu jej koncepcie a cieľov.

 

V júni som v rámci svojho Turné o Energetickej únii navštívil Slovensko. V každom štáte, ktorý navštívim, sa okrem stretnutí so zástupcami vlád stretávam aj so subjektmi z energetického sektora a občanmi, aby sme spolu hovorili o dôsledkoch a prínose Energetickej únie pre národný energetický trh. Vymieňame si svoje hodnotenia príležitostí a problémov v oblasti energetiky a klímy, aby sme doplnili analýzu Európskej komisie. Doteraz som mal možnosť navštíviť dvanásť štátov a vo všetkých nás vrelo privítali a ponúkli nám plnú podporu našej práce v budúcnosti.

 

Z týchto dialógov vyplynú spoľahlivé a aktuálne analýzy a odporúčania týkajúce sa daného štátu. Po ich finalizácii ich zverejníme a stanú sa súčasťou prvej Správy o stave Energetickej únie, ktorá je naplánovaná na túto jeseň. Sme si istí, že Turné o Energetickej únii i Správa o stave Energetickej únie podnietia politikov i verejnosť k tomu, aby si túto transformáciu energetiky osvojili a pomohli nám posunúť sa vpred. Energetická únia si musí získať mysle i srdcia ľudí.

 

 

Aké sú vaše vízie/ciele, pokiaľ ide o konferenciu COP 21 v Paríži?

Ambiciózna politika týkajúca sa klimatických zmien je neoddeliteľnou súčasťou Energetickej únie. Naša politika v oblasti klimatických zmien je založená na systéme EÚ v oblasti obchodovania s emisiami, na klimatickom a energetickom rámci pre rok 2030 a triezvej energetickej politike, ako sme ju predstavili v dokumente o Energetickej únii. Náš záväzok znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s rokom 1990 je európskym príspevkom do medzinárodných rokovaní o zmene klímy. Dnes na tom, aby sme v Paríži v decembri tohto roka dosiahli dohodu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a odvrátiť najhoršie dôsledky globálneho otepľovania pracuje viac než 190 štátov. Európska komisia v snahe presvedčiť ďalšie veľké ekonomiky, aby sa k nám pridali či dokonca aby vyrovnali záväzok Európy, aktívne pracuje v diplomacii zameranej na zmenu klímy. Ministri zahraničných vecí EÚ podporili akčný plán diplomacie zameranej na zmenu klímy, ktorý spoločne pripravili Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia. Zameriava sa na to, aby sa klimatické zmeny stali strategickou prioritou počas politických dialógov vrátane stretnutí G7, G20 a OSN. Vysoká predstaviteľka Únie Federica Mogheriniová, komisár Cañete, ja a ďalší európski predstavitelia v tejto súvislosti otvárame tému klimatických zmien počas našich zahraničných ciest.

 

V rámci týchto snáh v oblasti zmeny klímy som v druhom júlovom týždni navštívil Južnú Afriku, Senegal a Konžskú demokratickú republiku, aby som získal podporu pre dokument, ktorý sa má v Paríži schváliť. Hovoril som s vedúcimi predstaviteľmi týchto krajín a ubezpečil som ich o našej podpore predloženia ich zamýšľaných národných príspevkov (INDC). Aby sme im v týchto snahách pomohli, používame rozvojovú pomoc, financovanie opatrení na boj so zmenou klímy a obchodné dohody, prostredníctvom ktorých našich partnerov uisťujeme o tom, že EÚ chce pomáhať rozvojovým štátom, ktoré sa rozhodnú, že prispejú k tomu, aby sa parížska dohoda skončila úspechom.

 

Veríme, že vďaka našim intenzívnym osvetovým aktivitám uzavrieme dohodu a INDC podstatne skôr než v decembri. Hrá sa o veľa, takže dúfame, že dlhodobá udržateľnosť našej planéty bude dostatočnou motiváciou pre všetkých, aby prispeli svojimi zdrojmi k zastaveniu závažných, nepriaznivých a nezvratných vplyvov na obyvateľstvo a ekosystémy sveta.

 

 

Ruská federácia bola a pravdepodobne aj bude významným dodávateľom energie do Európskej únie. Aké sú riziká a možné dôsledky ukrajinskej krízy pre členské štáty EÚ? Ako riešite problémy s bezpečnosťou dodávok? A čo energetická závislosť Európy?

Ruská federácia bola a naďalej bude významným dodávateľom plynu do Európskej únie. Je to spôsobené dlhodobými zmluvami a už existujúcou energetickou infraštruktúrou, na základe ktorej je EÚ stále výhodnou destináciou pre ruský plyn. Snahou Európskej únie v spolupráci s vládami všetkých členských štátov je zabrániť krízovým situáciám v oblasti dodávok plynu, ako bola kríza v zime 2009. A aj naša vízia Energetickej únie predpokladá stabilné, spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky energie prostredníctvom zabezpečenia tranzitu a podnecovania diverzifikácie, dokončenia interného energetického trhu a zvyšovania energetickej efektívnosti s cieľom obmedziť celkový dopyt po energii, dekarbonizovať naše hospodárstvo a nájsť a zaviesť nové a čistejšie technológie, ktoré sa nespájajú s ťahaním za politické nitky.

 

Takže na zabezpečenie tranzitu energie do EÚ potrebujeme v prvom rade docieliť, aby mali EÚ, jej členské štáty, tranzitné štáty a Ruská federácia dobré pracovné vzťahy, ktoré nebudú zastrašovať, ale prispejú k bezpečnosti dodávok do Európy. V tomto smere zohráva Európska komisia úlohu mediátora v poslednom kole trojstranných rokovaní, ktoré sa začali v marci 2015. Jej snahou je uľahčiť prijatie nového protokolu o dodávkach plynu z Ruska na Ukrajinu v nasledujúcej vykurovacej sezóne do konca marca 2016. Posledné kolo rokovaní sa konalo 30. júna vo Viedni, pričom dve strany nedokázali dospieť k dohode. Na jeseň však tieto rozhovory znovu obnovíme a našou úprimnou snahou je ich úspešné ukončenie. Aj naďalej sme presvedčení, že doplnok k balíčku zo zimy 2014 by všetkým stranám umožnil nájsť prijateľný rámec pre predaj a nákup plynu.

 

Medzičasom pracujeme na ďalších trasách, ktorými by sa mohol do Európy dodávať plyn, ako je napríklad južný plynový koridor, nová stratégia LNG a ďalšie iniciatívy. Rád by som spomenul vytvorenie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu (tzv. skupina CESEC), ktorej cieľom je bojovať proti zraniteľnej situácii v oblasti plynovej infraštruktúry v tomto regióne. Hlavným cieľom tejto skupiny je diverzifikovať zdroje dodávok, aby v konečnom dôsledku mohol mať každý členský štát v tomto regióne prístup k najmenej trom rôznym zdrojom plynu.

 

Počas tejto našej činnosti si zároveň udržiavame a prehlbujeme naše vzťahy so štátmi vykonávajúcimi produkciu a tranzit vrátane Alžírska, Turecka, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Nórska a ďalších. A všetky naše snahy v oblasti energetickej diplomacie a diverzifikácie sú len jednou časťou Energetickej únie.

 

Diverzifikácia plynovodov však nie je všetko. Potrebujeme diverzifikovať aj zdroje energie. Veľkú časť stratégie Energetickej únie a snáh v oblasti zabezpečovania našich dodávok energie, znižovania energetickej závislosti Európy a obmedzovania budúcich dôsledkov prerušenia dodávok tvoria aj dekarbonizácia a výskum. Nové dekarbonizované hospodárstvo postavené na novej generácii obnoviteľných zdrojov a nových technológiách, s menšou závislosťou od dovážaných fosílnych palív bude okrem svojho obrovského prínosu pre európsku ekonomiku tiež riešiť energetické problémy, ktorým dnes čelíme.

 

Keď do Európy prídu ďalšie dodávky energie, budeme potrebovať zabezpečiť schopnosť trhu tieto dodávky primerane distribuovať v prípade prerušenia dodávok. Preto tvorí veľkú časť Energetickej únie dokončenie hardvéru i softvéru interného energetického trhu. Potrebujeme energetické diaľnice vedúce Európou, aby energia mohla medzi jednotlivými štátmi prúdiť voľne a bez prekážok. A rovnako dôležité sú spoločné pravidlá, aby interný energetický trh nenarážal na prekážky v podobe rozdielnych predpisov v členských štátoch. V tomto smere vidíme narastajúcu úlohu pre organizácie ako ACER, ENTSO a ďalšie.

 

No a na záver dodávam, že ak niektorých ľudí najviac trápi energetická závislosť, potom neexistuje lepšie riešenie než znížená spotreba energie prostredníctvom energetickej efektívnosti. Odhaduje sa, že každé ďalšie zvýšenie úspor energie o 1 % znamená pokles dovozu plynu o 2 %. Čím menej spotrebujeme, tým menej musíme doviezť. Preto Energetická únia podporuje energetickú efektívnosť a opatrenia v rámci celého hospodárstva, uvedomujúc si, že hlavné zisky sa nachádzajú v sektoroch dopravy a stavebníctva.

 

Ako môžete vidieť, v Európskej komisii chceme v úzkej spolupráci s ďalšími európskymi inštitúciami a členskými štátmi zabezpečiť stabilné, spoľahlivé, bezpečné a cenovo dostupné dodávky energie pre občanov Európy. Problémov je mnoho a neexistuje jedno riešenie každého z nich. Preto veríme, že je lepšie zamerať sa na vytvorenie energetického systému budúcnosti a neriešiť súčasné problémy po jednom. A preto sme si istí, že riadne zavedená Energetická únia sa s podporou členských štátov a občanov Európy stane základným kameňom bezpečnej, prosperujúcej a inovačnej budúcnosti Európy.